بررسی تطبیقی نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی نواحی کوهستانی و دشتی (مورد مطالعه: دهستان های کارده و میان ولایت شهرستان مشهد)

چکیده:
اعتبارات خرد با هدف ارائه خدمات مالی به گروه های کم درآمد در کشورهای درحال توسعه در سه دهه اخیر مطرح شده است. این اعتبارات با اعطای وام به روستاییان به ویژه آن هایی که در امور تولیدی فعالیت دارند این امکان را می دهد که به سبب فراهم بودن نقدینگی بتوانند نیازهای مالی شان را برای انجام عملیات تولیدی و تهیه نهاده های کشاورزی تامین نمایند. این تحقیق نیز با هدف بررسی نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی، با تاکید بر تاثیر عوامل جغرافیایی در جذب اعتبارات مذکور در دو ناحیه کوهستانی (کارده) و دشتی (میان ولایت) شهرستان مشهد، انجام گرفته است و بر اساس هدف، کاربردی- توسعه ای و به لحاظ روش شناسی، از نوع توصیفی – تحلیلی است. با توجه به دو جامعه آماری مورد مطالعه، از کل خانوارهایی که در بین سال های 1394-1390 حداقل یک بار وام دریافت کرده اند، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 207 خانوار روستایی به عنوان حجم نمونه برآورد گردید و سپس به نسبت خانوارها در هر ناحیه تقسیم شد. نمونه گیری این جامعه آماری با روش طبقه ای و تصادفی صورت گرفته است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از منابع اسنادی و عملیات پیمایشی (پرسشنامه) در بین خانوارهایی که اعتبارات دریافت کرده اند، جمع آوری شده است. و از آزمون های آماری ویلکاکسون (برای تحلیل تفاوت دوره قبل و بعد)، فریدمن و کای دو، T تک نمونه ای و هم بستگی برای تحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که میزان اثربخشی اعتبارات در بین ساکنین روستایی نواحی کوهستانی و دشتی تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی ازنظر مشکلات و موانع دریافت وام و درجه رضایت مندی، تفاوت معنی داری بین این دو ناحیه وجود دارد و میزان رضایت مندی در ناحیه دشتی بیشتر است. هم چنین نتایج آزمون نا پارامتری ویلکاکسون برای سنجش میزان تفاوت موجود در دو دوره زمانی قبل و بعد از استفاده از اعتبارات خرد روستایی در هر دو جامعه نمونه، نشان می دهد که پرداخت اعتبارات خرد منجر به ایجاد تغییرات قابل توجهی در کلیه محورها شده است و این تغییرات از دیدگاه استفاده کنندگان کاملا معنی دار است. نتایج آزمون T تک نمونه ای نیز نشان دهنده اثرات مناسب اعتبارات بر توسعه اقتصادی مناطق روستایی موردمطالعه می باشد. نتایج حاصله از تحلیل نا پارامتری هم بستگی (اسپیرمن) میان مولفه های موردبررسی نیز نشان دهنده وجود رابطه مستقیم بین مولفه های تاثیرگذار توسعه اقتصادی نقاط روستایی است. به عبارت دیگر با افزایش مقادیر هر یک از مولفه ها، سایر ابعاد نیز افزایش معنی داری را نشان می دهند
زبان:
فارسی
صفحات:
157 -180
لینک کوتاه:
magiran.com/p1758121 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.