تبیین اثرات سرمایه روان شناختی در بهبود رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاییان شهرستان اردبیل)

چکیده:
سرمایه روان شناختی به عنوان نیرویی در جهت بهبود عمل کرد فرد و سازمان، افزایش قدرت نفوذ، نهاد و سکونت گاه های انسانی، افزایش درآمد و ایجاد مزیت رقابتی نگریسته می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش سرمایه روان شناختی در بهبود رضایت مندی شغلی کشاورزان می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی می باشد که با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد که تعداد30 پرسشنامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS، پایایی بخش های مختلف پرسشنامه تحقیق 72/0 الی 79/0 به دست آمد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل کل بهره برداران کشاورزی شهرستان اردبیل می باشد (29000N=)، که از این میان تعداد 380 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی متغیرهای تحقیق با افزایش رضایت مندی شغلی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. هم چنین، در آزمون رگرسیون چندگانه خطی متغیرهای خودکارآمدی، تاب آوری و خوش بینی توانایی تبیین 41/0 درصد از تغییرات متغیر رضایت مندی شغلی را دارا می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
137 -156
لینک کوتاه:
magiran.com/p1758122 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.