نقش سرمایه روانشناختی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشکده تغذیه و صنایع غذایی

پیام:
چکیده:
مقدمه
سرمایه روانشناختی یکی از شاخص های روانشناسی مثبت گرایی است که با ویژگی هایی از قبیل باور فرد به توانایی هایش برای دستیابی به موفقیت، داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف، ایجاد اسنادهای مثبت درباره خود و تحمل کردن مشکلات تعریف شده است و اشتیاق تحصیلی دانشجویان عامل مهم در تعیین رشد شخصی و پیشرفت تحصیلی آنان در دانشگاه هاست. لذا هدف از انجام این پژوهش، تعیین نقش مولفه های سرمایه روانشناختی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان بود.
روش ها
در این مطالعه همبستگی تعداد 230 دانشجوی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 96-95 به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. داده ها از طریق دو پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و اشتیاق تحصیلی فردریکز جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) و از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
میانگین و انحراف استاندارد نمره کل اشتیاق تحصیلی 6/82±44/02 و نمره کل سرمایه روانشناختی 14/35±98/27 بود. آزمون همبستگی پیرسون بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین مولفه های سرمایه روانشناختی با اشتیاق تحصیلی بود (0/001)
نتیجه گیری
سرمایه روانشناختی می تواند اشتیاق تحصیلی بین دانشجویان را پیش بینی کند. با توجه به این که این متغیر به شوق و اشتیاق دانشجویان به ادامه تحصیل ارتباط دارد، بنابراین تشکیل دوره های آموزشی و کارگاه های آموزشی جهت افزایش سرمایه روانشاختی دانشجویان باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
66 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1758137 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!