شناسایی چندشکلی در اگزون دوم ژن GDF9در گوسفندان خالص و آمیخته پاکستانی

پیام:
چکیده:
ژن GDF9 از مهم ترین ژن های موثر بر چندقلوزایی گوسفندان می باشد. لذا، هدف از انجام این تحقیق شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی موجود در اگزون دوم ژن GDF9در گوسفندان خالص و آمیخته پاکستانی به روش PCR-SSCP بود. به این منظور، نمونه های خون از 30 راس گوسفند پاکستانی، 17 راس گوسفند آمیخته پاکستانی و لری بختیاری و 7 راس گوسفند آمیخته پاکستانی و کرمانی تهیه و استخراج DNA به روش نمکی بهینه انجام شد. با استفاده از یک جفت پرایمر اختصاصی یک قطعه 634 جفت بازی با کمک واکنش زنجیره ای پلیمراز تکثیر شد. پس از تعیین چند شکلی فضایی تک رشته ای محصولات PCR، الگوهای باندی مربوط به ژن GDF9 روی ژل پلی اکریل آمید 8 درصد رنگ آمیزی شده با نیترات نقره مشاهده شد. در مجموع در سه جمعیت مورد مطالعه، چهار الگوی باندی 1، 2، 3 و 4 با فراوانی های 093/0، 129/0، 371/0 و 407/0 بدست آمد. نتایج توالی یابی منجر به شناسایی سه جهش در موقعیت های نوکلئوتید 443، 477 و 721 ژن GDF9 در جمعیت های مورد مطالعه گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
158 -165
لینک کوتاه:
magiran.com/p1758455 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.