بررسی خواص ریزساختاری فریتNi0.5Zn0.5Fe2O4 تهیه شده به روش سنتز احتراقی در محلول با استفاده از سوختهای اوره و گلایسین

پیام:
چکیده:
در این پژوهش فریتNi0.5Zn0.5Fe2O4 به روش سنتز احتراقی در محلول و با استفاده از دو سوخت اوره و گلایسین به صورت مجزا و ترکیبی تولید گردید. پودرهای تولیدی در سه نسبت مختلف از سوخت و اکسیدکننده و 5 حالت متفاوت از سوخت های اوره، گلایسین به صورت مجزا و ترکیب این دو سوخت تهیه و با یکدیگر مقایسه شدند. تغییرات دما در حین سنتز توسط دستگاه Data Acqusition ثبت گردید. ماکزیمم دمای احتراق در نمونه هایی با نسبت سوخت به اکسید کننده برابر با یک (1F/O=) و ترکیب سوخت شامل 40 درصد اوره و 60 درصد گلایسین رخ داد. بر اساس نتایج آنالیز XRD در تمام نمونه ها، ساختار کریستالی اسپینل فریت نیکل – روی متبلور شده است. تصاویر FESEM نشان می دهند که نوع و میزان سوخت تاثیر بسزایی بر ریزساختار و تخلخل فریت های تولیدی دارد. بر اساس نتایج آزمون VSM بیشترین مقدار مغناطش اشباعemu/g22/67 در نمونه ای با 4/1F/O= و با استفاده از سوخت اوره مشاهده شد. حلقه هیسترزیس باریک که نشان دهنده خاصیت نرم مغناطیس است در تمامی نمونه ها مشاهده گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -113
لینک کوتاه:
magiran.com/p1758633 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!