بررسی ساختار، ریزساختار، خواص مغناطیسی و الکتریکی فریت نانوساختار لیتیم تولید شده به روش سل-ژل

پیام:
چکیده:
در این پژوهش، فریت لیتیم (Li0.5Fe2.5O4)به کمک روش سل- ژل تهیه و اثر عملیات حرارتی در دمای C° 1000بر روی ساختار و ویژگی های آن ارزیابی شد. برمبنای آزمون پراش پرتو ایکس(XRD)، ساختار کریستالی مکعبی با گروه فضایی P4332 برای فریت لیتیم قبل و پس از عملیات حرارتی شناسایی شد. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان (FESEM) ریزساختار پودرهای تولید بررسی شد. قبل از عملیات حراراتی، در کلوخه های صفحه ای شکل اولیه، ذراتی با اندازه متوسطی در حدود nm 75 مشاهده شد که پس از عملیات حرارتی، رشدی حدودی 10 برابر را نشان داد. بررسی رفتار مغناطیسی نشان داد که قبل از عملیات حرارتی، مغناطش اشباعی معادل با emu/g 54/53 به دست آمد که پس از عملیات حرارتی، تغییر چندانی از خود نشان نداد. نفوذپذیری مغناطیسی به عنوان مهم ترین شاخصه مغناطیسی در تمامی بسامدهای اندازه گیری شده بهبود قابل توجهی را نسبت به نمونه قبل از عملیات حرارتی نشان داد. چنین بهبودی در شاخصه ثابت دی الکتریک نیز در تمامی بسامدهای اندازه گیری شده مشاهده شد. با توجه به بررسی نحوه تغییرات نفوذپذیری مغناطیسی و ثابت دی الکتریک با دما، دمای کوری مغناطیسی و دی الکتریک فریت لیتیم تولید شده پس از عملیات حرارتی به ترتیب در محدوده K ̊900-830 و K ̊610-590 اندازه گیری شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1758637 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!