اثرات تعاملی هیپوگلایسمیک چهار و شش هفته تمرین شنا و عصاره هیدروالکلی آلوئه ورا (Aloe barbadensis) در موش های دیابتی شده با استروپتوزوتوسین

چکیده:
مقدمه
فعالیت های ورزشی و تغذیه از ارکان اساسی مراقبت و مدیریت دیابت می باشند.
هدف
هدف تحقیق حاضر برسی اثرات تعاملی هیپوگلایسمیک شنا و آلوئه ورا در موش های دیابتی بود.
روش بررسی
72 سر موش دیابتی انتخاب و در 9 گروه (1) کنترل هفته اول، (2) کنترل هفته چهارم، (3) کنترل هفته ششم، (4) چهار هفته آلوئه ورا، (5) شش هفته آلوئه ورا، (6) چهار هفته شنا، (7) شش هفته شنا، (8) چهار هفته شنا و آلوئه ورا و (9) شش هفته شنا و آلوئه ورا تقسیم شدند. جهت بررسی اثر القاء دیابت 24 سر موش سالم انتخاب و در 3 گروه (10) کنترل هفته اول، (11) کنترل هفته چهارم و (12) کنترل هفته ششم قرار گرفتند. گروه های 6 و 8 چهار هفته و گروه های 7 و 9 شش هفته، پنج جلسه در هفته و هر جلسه 30 دقیقه شنا کردند. همچنین گروه های 4، 5، 8 و 9 روزانه mg/kg 100 آلوئه ورا دریافت کردند. یافته ها با آزمون های آنالیز واریانس دو طرفه، آنالیز واریانس دو طرفه و تعقیبی بونفرونی تجزیه و تحلیل شدند (05/0 ≥P).
نتایج
القای دیابت اثر معنی داری بر افزایش گلوکز و مقاومت به انسولین و کاهش انسولین دارد (05/0 >P)، تمرین شنا، مصرف آلوئه ورا و ترکیب تمرین شنا و آلوئه ورا اثر معنی داری بر کاهش گلوکز و مقاومت به انسولین دارد (05/0 >P) همچنین 6 هفته شنا نسبت به 4 هفته شنا و 6 هفته مصرف آلوئه ورا نسبت به 4 هفته اثر بیشتری بر کاهش گلوکز و مقاومت به انسولین دارد (05/0>P).
نتیجه گیری
چهار و شش هفته شنا و آلوئه ورا دارای اثرات تعاملی هیپوگلایسمیک در موش های دیابتی هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1758734 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.