تاثیر تنش خشکی و تاریخ های مختلف کاشت بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.) در منطقه شمال خوزستان

چکیده:
آزمایش به صورت اسپلیت اسپلیت پلات(کرت های دوبار خردشده) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 1394 انجام شد. فاکتور اصلی شامل تنش گرما(تاریخ کاشت) در سه سطح(یکم تیرماه ، بیستم تیرماه و نهم مرداد ماه)، فاکتور فرعی شامل تنش خشکی در سه سطح(آبیاری بعد از 70(بدون تنش)، 90 (تنش متوسط)و 120(تنش شدید) میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر) و فاکتور فرعی فرعی شامل سه هیبرید 704، کارون 701 و AS71 بودند. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت و هیبرید بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف بلال و تعداد ردیف دانه در بلال معنی دار ولی اثر سایر فاکتورها معنی دار نبود. اثر متقابل تاریخ کاشت و هیبرید بر شاخص سطح برگ بوته، اثر متقابل آبیاری و هیبرید بر هدایت روزنه ای، اثر تاریخ کاشت، هیبرید و اثر متقابل تاریخ کاشت و هیبرید بر ارتفاع بوته معنی دار بودند. مقایسه میانگین صفات نشان داد که بالاترین تعداد ردیف دانه در تاریخ کاشت سوم(8/13) و در هیبرید 704 و کارون 701(به ترتیب 2/13 و 3/13)، بالاترین تعداد دانه در ردیف در تاریخ کاشت سوم(2/40) و در هیبرید 704(65/37)، بالاترین وزن هزاردانه در تاریخ کاشت سوم(438 گرم) و هیبرید کارون 701(2/388 گرم)، بالاترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت سوم(05/697 گرم در متر مربع) مشاهده گردید. هیبرید کارون 701 در تاریخ کاشت سوم دارای بیشترین شاخص سطح برگ بودند. هیبرید AS71 در دور آبیاری اول و هیبریدهای 704 و کارون 701 در دور آبیاری سوم دارای بیشترین هدایت روزنه ای بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1760128 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!