القای مقاومت سیستمیک در کدو علیه کنه تارتن دولکه ای با استفاده از محلول پاشی کود فسفالیم-کا

چکیده:
استفاده از سموم و کودهای شیمیایی جهت افزایش کیفیت محصولات کشاورزی سبب بروز آسیب های جبران ناپذیری به محیط زیست و انسان گردیده است. برای حفظ امنیت غذایی، سلامت محیط زیست و جلوگیری از بروز مقاومت آفات نسبت به آفتکش ها نیاز به استفاده از روش های جدید کنترل در مدیریت تلفیقی آفات وجود دارد. مدیریت تلفیقی آفات، ترکیبی از روش های حفاظت از گیاه است که جمعیت آفات را زیر آستانه اقتصادی نگه می دارد و یکی از این روش ها مقاوم کردن گیاه میزبان است. عوامل مختلفی نظیر مصرف کودها و آفتکش ها، آبیاری به موقع و ایجاد شرایط بهینه برای گیاه روی مقاومت گیاه میزبان تاثیر می گذارند. مطالعات قبلی نشان داده که اسپری نمک های فسفات و پتاسیم می تواند به طور موضعی از گیاه در مقابل پاتوژن ها محافظت کند. به منظور بررسی امکان القای مقاومت سیستمیک در کدو از طریق محلول پاشی پتاسیم و فسفر در مقابل کنه تارتن دولکه ای، جدول زندگی این کنه بر روی گیاه کدو خورشتی مورد مطالعه قرار گرفت و کود فسفالیم-کا که حاوی هر دو عنصر است با سه غلظت 1، 10 و 30 میلی لیتر بر لیتر در سه نوبت محلول پاشی شد. آنالیز داده ها بر اساس نظریه جدول زندگی دوجنسی سنی-مرحله ای Chi و Liu انجام شد و پارامترهای جدول زندگی به صورت r، 166/0بر روز، λ، 18/1 بر روز، R0، 72/10 فرد و T، 17/14 روز برای شاهد به دست آمد. مقاومت سیستمیک از طریق محلول پاشی کود در دو غلظت 10 و 30 با کاهش معنی دار مقادیر پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن دولکه ای در گیاه کدو القاء گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1760198 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!