کنترل بیولوژیکی Bipolaris victoriae عامل بیماری لکه قهوه ای برنج با استفاده از گونه های Alternaria در استان گیلان

چکیده:
بیماری لکه قهوه ای برنج که توسط گونه های مختلف قارچ Bipolaris ایجاد می شود یکی از مهم-ترین بیماری های برنج در ایران و جهان است. در این تحقیق، از مجموع 256 نمونه آلوده جمع-آوری شده از مزارع برنج استان گیلان، 135 جدایه قارچی جداسازی گردید. اساس شناسایی، خصوصیات مورفولوژیکی قارچ ها بود. بر اساس نتایج، قارچ های جدا شده به Bipolaris oryzae، Bipolaris victoriae، Alternaria tenuissima، Alternaria infectoria، Alternaria citri، Alternaria alternata، Alternaria franseriaeو Alternaria pellucida تعلق داشتند. آزمایش بیماری زایی نشان داد که همه جدایه های Bipolaris victoriae بیماری زا بودند. در مطالعات آزمایشگاهی از روش های مختلفی مثل کشت متقابل، مطالعه بازدارندگی رشد victoriae B. با استفاده از عصاره کشت، کشت متقابل قارچ های آنتاگونیست مورد نظر و victoriae B. به روش کشت اسلاید و اثر متابولیت های فرار در بازدارندگی رشد این قارچ استفاده گردید. براساس نتایج از میان جدایه های مورد مطالعه، به ترتیب جدایه های A. pellucida، A. alternata ، A. franseriae، A. tenuissima، A. infectoria و A. citri دارای بیشترین درصد مهار میسلیومی در مقابل قارچ عامل بیماری بودند. در مطالعات گلخانه ای، این قارچ ها روی برنج مایه زنی شدند. همه جدایه ها به استثنای A. tenuissima به طور موثری شدت بیماری را کاهش دادند و A. pellucida با 76/38 % کاهش در شدت بیماری موثرترین آنتاگونیست در مطالعات گلخانه ای بود. نتایج این تحقیق نشان داد که جدایه های غیربیماری زایی از گونه های آلترناریا وجود دارند که می توانند به-عنوان آنتاگونیست های بالقوه برای کنترل بیماری لکه قهوه ای برنج معرفی گردند.
زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1760201 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!