تاثیر آموزش مدیریت درد بر آگاهی، نگرش و روش های کنترل درد پرستاران ریکاوری

پیام:
چکیده:
مقدمه
در بسیاری از موارد درد بیماران ناکافی درمان می شود. نزدیک ترین شخص به بیمار در روند درمان پرستار است و مطالعات نقش مهم پرستار در کنترل درد بیماران را اثبات کرده است. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر آموزش مدیریت درد بر آگاهی، نگرش و روش های کنترل درد پرستاران ریکاوری انجام گرفت.
روش کار
این مطالعه نیمه تجربی در سال 94 و با شرکت 41 پرستار ریکاوری و 246 بیمار در بیمارستان بعثت همدان انجام شد. در مرحله اول پرسشنامه های مربوط به اطلاعات دموگرافیک، آگاهی و نگرش در زمینه درد توسط پرستاران ریکاوری تکمیل شد. سپس روش های کنترل درد انجام شده توسط پرستاران (هر پرستار 3 بیمار)، با استفاده از چک لیست ثبت گردید. در مرحله دوم اصول مدیریت درد در ریکاوری در دو جلسه آموزشی، در گروه های کوچک و به صورت بحث گروهی آموزش داده شد. دو هفته بعد و در مرحله سوم مجددا با همان پرسشنامه ها و چک لیست اولیه، آگاهی، نگرش و روش های کنترل درد پرستاران ریکاوری ثبت گردید. در پایان داده ها توسط نرم افزار spss 16 و با آزمون های تی زوجی، دقیق فیشر و آمار توصیفی در سطح معنی داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میانگین و انحراف معیار سن پرستاران5±93/29 سال و سابقه کار بالینی آنها 5±51/7 سال بود. نتایج نشان داد که آگاهی پرستاران ریکاوری از مدیریت درد قبل از آموزش از 63/64 درصد به 18/81 درصد در بعد از آموزش رسید(001/0>p). همچنین میانگین امتیاز نگرش پرستاران درباره مدیریت درد قبل از آموزش 87/76 بود که در بعد از آموزش به 12/81 رسید(025/0=p). پرستاران مهمترین موانع در مصرف مسکن ها را کمبود تعداد پرستاران، عدم دستور پزشک، ترس از عوارض جانبی داروها و عدم وجود شرح وظایف مشخص می دانند. روش های کنترل درد پس از آموزش بطور معنی داری تغییر پیدا کرد.
نتیجه گیری
با برگزاری کارگاه های آموزشی می توان آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران در زمینه کنترل درد را افزایش داد که باعث افزایش رضایت بیماران و کاهش عوارض ناشی از درد پس از جراحی می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1760875 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.