رفتار تغذیه ای مرتبط با سلامت دهان در دانش آموزان دبستانی

چکیده:
زمینه و هدف
شاخص dmft کودکان ایرانی 5- 6 ساله بیش از پنج دندان می باشد. رفتار تغذیه ای از علل مهم پوسیدگی دندانی است. در طول دوران مدرسه، کودکان ذهن نفوذپذیری نسبت به دریافت پیامها دارند. ارتقای رفتارهای بهداشت دهان و توجه به وضعیت تغذیه می تواند به کاهش قابل ملاحظه پوسیدگی منجر شود. این مطالعه رفتار تغذیه ای دانش آموزان دبستانی را در ارتباط با سلامت دهان در شهر ساوه بررسی می کند.
روش بررسی
یک مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی با نمونه گیری خوشه ایتصادفی بر اساس حداقل حجم نمونه 320 دانش آموز کلاس اول و ششم ابتدایی در شانزده مدرسه شهر ساوه طراحی گردید. مجوزهای اخلاقی و رضایت نامه های مورد نیاز اخذ گردید. رفتار تغذیه ای مرتبط با سلامت دهان از طریق ترجمه شده فارسی پرسش نامه سازمان جهانی بهداشت بررسی شد. وضعیت تغذیه به دو صورت مطلوب و غیرمطلوب دسته بندی شد. برای آنالیزهای تحلیلی از آزمون T-student استفاده شد. حد معناداری p=0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها
تعداد 388 نفر در این مطالعه شرکت داشتند. بیش از سه-چهارم آنان دارای عادات تغذیه ای مطلوب مصرف میوه بودند. مصرف چای با شکر یا قند، بیانگر کمترین میزان مطلوبیت بود (حدود 43%). در مصرف شربت ها، حدود پنج-ششم کودکان وضعیت مطلوبی داشتند. آنان که وضعیت مصرف گروه غذایی شیرینیجات آنان مطلوب بودند، وضعیت مسواک زدن دندانهایشان در حد نزدیک به معناداری (p=0.068) بهتر بود. آنان که دفعات بیشتری از چای با شکر و یا قند استفاده می کردند، به طور معناداری به دلیل درد به دندانپزشک مراجعه می کردند (p=0.046). همین گروه دانش آموزان به طور معناداری وضعیت مسواک زدن نامطلوبی داشتند (p=0.05). سایر اختلافات معنادار نبود.
بحث و نتیجه گیری
وضعیت رفتار سلامت دهان در میان دانش آموزان ساوه نسبتا مطلوب می باشد. معاینات دندانپزشکی می تواند بر رفتار بهداشت دهان دانش آموزان موثر باشد. رفتار تغذیه ای و بهداشتی در مجموع مناسب بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1761155 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.