اثر سه ماه تمرینات هوازی منظم بر شاخص های عملکرد ریوی و سطح سرمی استروژن و پروژسترون در اواسط فاز لوتئال در زنان مبتلا به آسم

چکیده:
مقدمه
نوسانات هورمون های جنسی طی چرخه قاعدگی، آسم و عملکرد ریوی را تحت تاثیر قرار می دهد. در مورد ارتباط تغییرات هورمون های جنسی در اواسط فاز لوتئال با تغییرات حجم های ریوی ناشی از ورزش، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تمرینات هوازی منظم بر شاخص های عملکردی ریه و سطح سرمی هورمون های جنسی در اواسط فاز لوتئال زنان مبتلا به آسم است.
روش بررسی
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است. 24 زن مبتلا به آسم خفیف تا متوسط و دوره جنسی منظم در دو گروه تمرین (13 نفر) و کنترل (11 نفر) داوطلب شرکت در پژوهش شدند. گروه تمرین سه جلسه در هفته (عصرها) برای سه ماه در برنامه تمرینی هوازی، شرکت کردند. اواسط فاز لوتئال 7 الی 8 روز بعد از تخمک گذاری به کمک کیت تخمک گذاری (Max14) تعیین شد. قبل و بعد از پروتکل و در اواسط فاز لوتئال، متغیرها اندازه گیری شدند. داده های تحقیق با آزمون جارک. برای نرمال سازی و با استفاده از آزمون های آماری t وابسته، t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
نتایج
21 نفر (12 نفر در گروه تمرین و 9 نفر در گروه کنترل) پروتکل را کامل کردند. بعد از سه ماه برنامه تمرین، شاخص های عملکردی ریه شامل FVC،FEV1، FEV1% و PEF در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافتند (0.05P<). ارتباط معنی داری بین تغییرات هورمون های جنسی و افزایش شاخص های عملکردی ریه مشاهده نشد (0.05P<).
نتیجه‏ گیری: مطالعه حاضر نشان داد که تمرینات هوازی منظم مستقل از تغییرات هورمون های جنسی موجب بهبود عملکرد ریوی زنان آسمی می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
457 -466
لینک کوتاه:
magiran.com/p1761267 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.