نتایج 2 ساله درمان ورتیکال تالوس مادرزادی سندرمیک با روش (Dobbs (Reverse Ponseti روی 21 بیمار

چکیده:
زمینه
ورتیکال تالوس مادرزادی (Congenital vertical talus، CVT) یک دفورمیتی شایع پا است که در زمان تولد بروز می یابد و به صورت ایدیوپاتیک و سندرمیک است. درمان این اختلال شامل گچ گیری های سریال و اصلاح جراحی است. مطالعات مختلف نشان داده اند که روش Dobbs (پونستی معکوس) در بهبود دفورمیتی و عملکرد پا موثر بوده است. این مطالعه با هدف بررسی نتایج 2 ساله درمان ورتیکال تالوس مادرزادی سندرمیک با این روش انجام شده است.
روش کار
در این مطالعه گذشته نگر، 21 بیمار مبتلا به ورتیکال تالوس مادرزادی همراه با سایر بیماری های نوروماسکولار و/یا سندرم ژنتیکی که از سال 1386 تا 1393 به مرکز آموزشی درمانی شهدای تبریز مراجعه کردند، بررسی شدند. 35 پا (14 مورد با درگیری دوطرفه و 7 مورد یکطرفه) مبتلا به نوع سندرمیکی همچون سندرم De Barsy با استفاده از دستکاری سریال و گچ گیری با بهره گیری از روش Dobbs (Reverse Ponseti) تحت درمان توسط یک جراح ارتوپد قرار گرفتند و رادیوگرافی های سریال طی 2 سال پیگیری جهت کنترل انجام شد. داده های حاصل با نرم افزار SPSS-21 و آزمون تی زوجی و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
میانگین سنی بیماران 9/20±9/16 ماه و متوسط تعداد گچ گیری 6/1±5/7 بود. زوایای تالوکالکانئال و تالوس با قاعده متاتارس اول پس از درمان به طور معناداری کاهش یافته بود (0001/0 p<) . تغییرات زوایای مورد بررسی با سن ارتباط معناداری نداشت (05/0 p>) . زاویه تالوکالکانئال با تعداد گچ گیری ارتباط معناداری نداشت (108/0 p=) ، اما زاویه تالوس با قاعده متاتارس اول با تعداد گچ گیری ارتباط معناداری داشت (015/0 p=) .
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که درمان با روش Dobbs به طور موفقیت آمیزی باعث بهبود دفورمیتی پا در بیماران مبتلا به CVT سندرمیک می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1761763 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.