فنوتیپ و ژنوتیپ پمپ های افلاکس در ایجاد مقاومت به فلوروکینولون ها در ایزوله های اشرشیا کلی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های کرمانشاه در سال 1392

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
میزان مقاومت به آنتی بیوتیک های مختلف در اشرشیاکلی به ویژه نسبت به فلوروکینولون ها به سرعت در حال افزایش است. یکی از مکانیسم هایی که در مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها نقش دارد، سیستم های افلاکس است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین فنوتیپی و ژنوتیپی نقش پمپ های افلاکس در ایجاد مقاومت به فلوروکینولون ها در ایزوله- های اشرشیاکلی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های کرمانشاه در سال 1392 بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی، 100 ایزوله اشرشیاکلی از بیماران بستری در بیمارستان های کرمانشاه جمع آوری شدند و توسط تست های بیوشیمیایی استاندارد تعیین هویت گردیدند. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش دیسک دیفیوژن مطابق با دستورالعمل CLSI تعیین گردید. حضور پمپ های افلاکس به وسیله روش واکنش زنجیره ای پلیمراز بررسی گردید.
یافته ها
مقاومت ایزوله ها نسبت به سفتازیدیم، نالیدیکسیک اسید، سیپروفلوکساسین، نورفلوکساسین، افلوکساسین، جنتامایسین و تتراسیکلین به ترتیب برابر با 73، 67، 55، 54، 45، 38 و 24 درصد بود. براساس نتایج به دست آمده از آزمایش PCR، از بین 100 ایزوله اشرشیا کلی، 99 ایزوله (99 درصد) واجد ژن acrA بودند. هم چنین، برای ژن acrB 98 درصد، برای ژن acrE 95 درصد، برای ژن acrF98 درصد، برای ژن tolC 96 درصد، برای ژن mdfA 94 درصد و برای ژن norE 96 درصد مثبت گردید.
نتیجه گیری
در سویه هایی که دارای ژن acrA،acrB ، acrE، acrF، tolC، mdfA،norE مثبت بودند، میزان مقاومت به آنتی بیوتیک در حضور مهار کننده پمپ افلاکس کاهش پیدا کرد. بنابراین پمپ افلاکس در مقاومت آنتی بیوتیکی دارای اهمیت می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1762689 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.