مقایسه سبک زندگی و سلامت روانی در دبیران تربیت بدنی و سایر دبیران شهرستان بیرجند

چکیده:
مقدمه
هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی سبک زندگی و سلامت روانی دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی زن و مرد شهرستان بیرجند بود.
روش کار
جامعه ی آماری این مطالعه علی-مقایسه ای تمام دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر بیرجند در سال تحصیلی 94-1393 بودند. برای این منظور تعداد 198 نفر (99 نفر دبیر تربیت بدنی و 99 نفر دبیر غیر تربیت بدنی) به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شده و به پرسش نامه های سلامت عمومی گلدبرگ (1972) و سبک زندگی نوربخش، آتش پور و مولوی (1384) پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی گروه های مستقل انجام شد.
یافته ها
بین نمرات سبک زندگی و ابعاد آن (فعالیت بدنی، عقاید و نگرش ها، بهداشت و روابط خانوادگی) با نمره ی سلامت روانی ارتباط معنی دار و معکوسی وجود دارد (05/0>P) و بین ابعاد سبک زندگی (فعالیت های اوقات فراغت، تغذیه، فیزیک و ظاهر) و سلامت روانی رابطه معنی داری وجود ندارد. هم چنین بین دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی از نظر سبک زندگی و سلامت روان، تفاوت معنی داری وجود داشت و میانگین نمره ی سبک زندگی و سطح سلامت روان دبیران تربیت بدنی بیشتر از دبیران غیر تربیت بدنی بود. علاوه بر این بین دبیران زن و مرد از نظر سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0>P) و مردان از سلامت روان بالاتری برخوردار بودند.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج پژوهش، دبیران تربیت بدنی از سطح سلامت روان بالاتر و سبک زندگی بهتری نسبت به سایر دبیران برخوردارند بنابراین به نظر می رسد که ورزش باید به عنوان جزیی از برنامه ی تربیت عمومی در نظر گرفته شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
491 تا 495
لینک کوتاه:
magiran.com/p1762710 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!