بازسازی برنامه توانمندسازی اساتید از طریق بکارگیری استراتژی مداخله ایی «تجربه نظارت شده و بازخورد بر تجربه» با هدف ارتقای مهارت های آنها در طراحی برنامه درسی

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف
بیشترخلاقیت و حتی قدرت آموزش در طراحی آن نهفته است. لذا هدف این پژوهش، بررسی تاثیر به کارگیری استراتژی مداخله ای«تجربه نظارت شده و بازخورد بر تجربه»، در ارتقای مهارت عملکردی اعضای هیئت علمی در حوزه طراحی آموزش است.
روش بررسی
جامعه آماری، 158 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه بودند که از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. روش انجام پژوهش مداخله ای بود. این مداخلات در دو حیطه شناختی و عملکردی مهارت طراحی شد. در حیطه شناختی مهارت از استراتژی مداخله ای «تجربه نظارت شده» استفاده و تاثیر مداخله مذکور از راه مقایسه پیش آزمون و پس آزمون بررسی شد. در حیطه عملکردی مهارت، از استراتژی مداخله ای«بازخورد بر تجربه» از راه چک لیست استفاده شد. بررسی تاثیر مداخلات صورت گرفته در این حیطه از طریق چک لیست ودر دو بعد محتوایی و ساختاری /تکنیکی صورت پذیرفت.
یافته ها
نتایج تحلیل داده ها، در حیطه شناختی(براساس آزمون t زوجی)، در حیطه عملکردی(براساس تعداد طرح درس های استاندارد تدوین شده هر استاد) و از دیدگاه فراگیران(براساس پرسشنامه رضایتمندی) بیانگرتاثیر به کارگیری استراتژی های مذکور در ارتقای مهارت در حوزه طراحی آموزش بود.
نتیجه گیری
اعضای هیئت علمی نیازمند به کارگیری آموخته هایشان هستند. لذا به کارگیری استراتژی مداخله ای مذکور در دوره های مهارتی اعضای هیئت علمی توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
358 تا 363
لینک کوتاه:
magiran.com/p1763150 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!