مقایسه تاثیر مساحت و ظرفیتاستخرهای شنا در افزایش آلودگی کلیفرم ها و باکتری های هتروتروف

چکیده:
زمینه و هدف
شنا یکی از ورزش ها و سرگرمی های بسیار مناسب و لذت بخش برای کلیه ی افراد در سنین مختلف، به ویژه در فصل گرما محسوب می شود. توجه به مسائل و جوانب بهداشتیاستخرهای شنا برای تامین سلامت و رفاه افراد شناگر بسیار مهم است. لذا در این تحقیق ارتباط ظرفیت و مساحتاستخر با میزان آلودگی میکروبی و هتروتروف ها موردبررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی- تحلیلی، پیمایشی و همبستگی هست که به صورت مقطعی انجام گرفت. در اجرای این طرح 35استخر موجود در شهر کرج موردمطالعه قرار گرفت. بدین منظور نمونه برداری هرماه یک نمونه به مدت 9 ماه ازاستخرهای شنا صورت گرفت و سنجش کدورت، pH ، کلر باقیمانده آزاد در هنگام نمونه برداری و آزمایش کلیفرم ها و شمارش هتروتروفها در آزمایشگاه آب و فاضلاب صورت گرفت. درنهایت اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسان مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
از مجموع 315 مورد آزمایش کلیفرم، 2/90درصد پاک گزارش گردید. از مجموع 315 مورد آزمایش HPCمیزان 7/99 درصد در محدوده پاک به دست آمد. حداقل HPC گزارش شده صفر، حداکثر 250 با میانگین 18/11 و انحراف معیار 698/26 هست. با استفاده از آزمون همبستگی پیرسان بین باکتری های هتروتروف با کدورت آب و مساحت به شناگر نیز ارتباط معنی داری وجود داشته است. در این مطالعه بین آلودگی آباستخرشنا با مساحتاستخر ارتباط معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده، رعایت آیین نامه مقررات بهداشتیاستخر و مسائل فنی می تواند در کاهش آلودگی میکروبی و هتروتروف ها موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
321 -326
لینک کوتاه:
magiran.com/p1764657 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.