اثر تمرینات هوازی بر هورمونهای جنسی و مارکرهای التهابی زنان مبتلا به آسم

چکیده:
زمینه و هدف
شیوع و شدت آسم بعد از بلوغ در زنان بیشتر از مردان است. محققان به اثر هورمون های جنسی در واسطه های التهابی اشاره می کنند. فعالیت بدنی در کاهش التهاب و سطوح هورمون های جنسی و بهبود عملکرد ریوی بیماران آسمی موثر است. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرینات هوازی بر تغییرات هورمون های جنسی و مارکرهای التهابی در اواسط فاز لوتئال زنان مبتلا به آسم بود.
روش کار
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است که در آن 24 زن مبتلا به آسم خفیف تا متوسط و دوره جنسی منظم انتخاب و به دو گروه تمرین (13 نفر) و کنترل (11 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین در برنامه تمرینی هوازی، سه روز در هفته و هر جلسه 60 دقیقه شرکت کردند. قبل و بعد از آخرین جلسه تمرین و در اواسط فاز لوتئال، استروژن، پروژسترون و مارکرهای التهابی خونی اندازه گیری شدند. داده های تحقیق با استفاده از آزمون های آماری t وابسته، t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
21 نفر (12 نفر تمرین و 9 نفر کنترل) پروتکل را کامل کردند. بعد از 12 هفته تمرینات هوازی، کاهش معنی داری در سطح سرمی اینترلوکین 5 (87/3-=t ،001/0=p)، اینترلوکین 4 (68/2-=t ،026/0=p) و درصد حجم بازدمی قوی در ثانیه اول (22/2=t ،039/0=p) گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. مدل رگرسیون خطی نشان داد که کاهش غلظت پروژسترون به صورت معنی دار در کاهش سطح سرمی اینترلوکین 5 نقش دارد (497/0=R2 ،14/3=t ،01/0=p).
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داد که 12 هفته برنامه تمرینی هوازی از طریق تغییرات سطح پروژسترون می تواند نقش مفیدی در کاهش برخی از مارکرهای التهابی سرم زنان مبتلا به آسم داشته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1765644 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.