اثر لوواستاتین بر اختلالات شناختی القاء شده توسط تخریب الکتریکی دوطرفه هسته قاعده ای مگنوسلولاریس در مدل بیماری آلزایمر در موش صحرایی نر بالغ

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
استاتین ها، مهارکننده های 3-هیدروکسی-3 متیل گلوتاریل کوآنزیم A ردوکتاز، به عنوان داروهای پائین آورنده کلسترول مصرف می شوند. شواهد زیادی نشان می دهد که استاتین ها دارای اثرات حفاظت کننده نورونی می باشند. این تحقیق با هدف ارزیابی اثر لوواستاتین بر تخریب دوطرفه هسته قاعده ای مگنوسلولاریس (Nucleus basalis magnocellularis; NBM) موش های صحرایی مدل بیماری آلزایمر انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی 56 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به 8 گروه 7 تایی تقسیم شدند.
گروه شاهد (دست نخورده)، گروه تخریب NBM (تخریب دوطرفه هسته NBM با القای جریان الکتریکی نیم میلی آمپر به مدت 3 ثانیه)، گروه شاهد تخریب (ورود الکترود به هسته NBM بدون القای جریان الکتریکی)، گروه های تخریب تحت تیمار با لوواستاتین (1، 5، 10 و 20 میلی گرم بر کیلو گرم)، گروه 5 درصدDMSO (تخریب NBM + DMSO 5%). در آزمون های اکتساب و یادآوری دستگاه ماز شعاعی هشت بازویی، الگوهای ورود به بازوها برای محاسبه خطاهای حافظه کارکردی، خطاهای حافظه مرجع و مدت زمان سپری شده بررسی شد.
نتایج
تخریب دوطرفه هسته NBM منجر به کاهش معنی دار حافظه فضایی در آزمون های اکتساب و یادآوری در پارامترهای خطای حافظه کارکردی و مرجع (0/05
نتیجه گیری
تخریب الکتریکی NBM منجر به کاهش حافظه فضایی شده و تیمار موش های صحرایی با لوواستاتین بعد از وارد شدن آسیب مغزی اختلال شناختی را بهبود می دهد. به نظر می رسد که لوواستاتین از طریق کاهش فعالیت کولین استیل استراز و افزایش فعالیت استیل کولین ترانسفراز باعث بهبود حافظه فضایی می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
422 -432
لینک کوتاه:
magiran.com/p1768066 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!