نرخ رقیق سازی بالا بر نتایج حافظت انجمادی منی گاو اثر میگذارد: فراسنجه های حرکتی و فلوسایومتری

چکیده:
پیشینه: محافظت انجمادی ممکن است تحت تاثیر غلظت اسپرم قرار بگیرد.
اهداف
این مطالعه به منظور بررسی اثر سه غلظت متفاوت اسپرم ( 100 (C100)، 50 (C50) و 25 (C25) میلیون اسپرم در میلی لیتر مایع منی) بر انجمادپذیری منی گاو انجام شد.
روش ها
در هر روز جمع آوری منی، 4 انزال جمع آوری (در مجموع 24 انزال از 4 گاو) و با هم مخلوط شدند. سپس به 3 قسمت مساوی تقسیم شدند و هر قسمت به اندازه ای رقیق شد تا غلظت های مورد نظر به دست آید و بعد از آن منجمد شدند. بعد از فرایند یخگشایی، جنبایی اسپرم، وضعیت آپوپتوزیس و فعالیت میتوکندری ارزیابی شدند.
نتایج
نتایج نشان داد که C100 اسپرم های جنبای کل بالاتری نسبت به C50 و C25 داشتند. درصد اسپرم های زنده در C100 به طور معنی داری نسبت به C50 و C25 بیشتر بود. درصد اسپرم های در مراحل ابتدایی آبوپوتوزیس و مراحل پایانی آپوپتوزیس در C25 بیشتر از C50 و C100 بود. فراسنجه ی فعالیت میتوکندری در C25 کمتر از C50 و C100 بود.
نتیجه
به نظر میرسد غلظت های اسپرم کمتر از 50 میلیون اسپرم در میلی لیتر میتواند برای محافظت انجمادی اسپرم مضر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
377 -383
لینک کوتاه:
magiran.com/p1768322 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!