ارتباط وضعیت افسردگی پس از زایمان با سطح سواد سلامت زنان نخست زا

چکیده:
مقدمه
سواد سلامت ظرفیت و توان دسترسی، فهم و درک، پردازش و ارزیابی، تصمیم گیری و رفتار در خصوص اطلاعات پزشکی و سلامتی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سطح سواد سلامت زنان باردار نخست زا با وضعیت افسردگی پس از زایمان مراجعان به مراکز بهداشتی- درمانی شهر کرج انجام گرفت.
مواد و روش کار
یک مطالعه طولی - آینده نگر به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. 348 زن باردار نخست زای سه ماهه سوم پس از کسب رضایت آگاهانه و غربالگری از نظر افسردگی با گونه ایرانی پرسشنامه افسردگی ادینبورو، سوالات دموگرافیک - باروری و پرسشنامه سواد سلامت جمعیت شهری ایران را تکمیل نمودند. در هفته هشتم پس از زایمان پیگیری و مجددا گونه ایرانی پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ادینبورو تکمیل شد. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار20 SPSS و آزمون های آماری مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میانگین نمره سواد سلامت واحد های پژوهش (14/66±)67/30 بود. 39/6 % واحد های پژهش سواد سلامت نامطلوب و 60/4 درصد سواد سلامت مطلوب را نشان دادند. میزان شیوع افسردگی پس از زایمان 21/6 % به دست آمد. نتایج حاصل از رگرسیون لوجستیک نشان داد علاوه بر وجود افسردگی پیش از زایمان وسزارین به دلایل پزشکی، نمره سواد سلامت با وضعیت افسردگی پس از زایمان ارتباط معنی داری دارد.
بحث و نتیجه گیری
یافته های این مطالعه نشان داد که افسردگی پس از زایمان با میزان سواد سلامت زنان ارتباط دارد. به نظر می رسد ارتقای سواد سلامت زنان بتواند به میزان قابل توجهی به کاهش افسردگی پس از زایمان آنان منجر شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
797
لینک کوتاه:
magiran.com/p1769475 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!