اثر شنبلیله بر حافظه و یادگیری و ظرفیت آنتی اکسیدان در هیپوکامپ رت های دیابتی تیپ II

پیام:
چکیده:
مقدمه
بر اساس شواهد مبنی بر اثرات درمانی شنبلیله در دیابت و نقش آن در تقویت حافظه و سلامت روان، در این مطالعه اثر تجویز عصاره شنبلیله بر حافظه و یادگیری و هم چنین میزان آنتی اکسیدان در هیپو کامپ رت های دیابتی نوع 2 مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی 24 رت نر به 4 گروه تقسیم شدند. گروه 1 یا کنترل: تغذیه ساده، گروه 2: دیابتی درمان نشده، گروه 3: رت دیابتی + 8 گرم عصاره آبی شنبلیله به ازای هر کیلو گرم غذا، گروه 4: رت دیابتی + 2 گرم عصاره آبی شنبلیله به ازای هر کیلو گرم غذا. بعد از 4 هفته، حافظه و یادگیری در هر یک از گروه های تحقیق با دو روش ماز آبی و شاتل باکس بررسی شد. سپس رت ها بیهوش شده و بافت ها برداشته شد. در نهایت ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و سطح مالون دی آلدئید در هیپو کامپ اندازه گیری شد.
یافته های پژوهش: تیمار رت های دیابتی با عصاره سبب افزایش میزان آنتی اکسیدان تام و کاهش میزان پراکسید اسیون لیپیدی در بافت مغز شد و دوز 8 گرم بر کیلوگرم، موثرتر از دوز 2 گرم بر کیلو گرم بود (p<0.05). نتایج مربوط به بررسی حافظه فضایی با دستگاه ماز آبی نشان داد که در گروه تیمار شده، مدت زمانی که طول می کشد تا حیوان سکوی مخفی را پیدا کند (escape latency) و مسافتی که برای پیدا کردن سکوی مخفی طی می کند ( travel distance) نسبت به گروه دیابتی کم تر و مدت زمان باقی ماندن در ربع هدف (time in target quadrant) در گروه تیمار نسبت به گروه دیابتی به طور معنی داری بیش تر شده بود (p<0.05). نتایج مربوط به بررسی حافظه احترازی غیر فعال با دستگاه شاتل باکس نشان داد که عصاره شنبلیله می تواند زمان ماندن در اتاقک تاریک را کاهش و زمان تاخیر در حین عبور را در موش های تیمار شده نسبت به گروه دیابتی افزایش دهد (p<0.05).
بحث و نتیجه گیری
تجویز عصاره شنبلیله بر توانایی نگه داری اطلاعات درانبار های حافظه و یاد آوری آن ها موثر است و موجب افزایش سطح آنتی اکسیدان در رت های دیابتی می گردد و مکانیسم مربوطه ، می تواند ممانعت از تخریب سلول های عصبی در هیپو کامپ به خاطر ظرفیت آنتی اکسیدان این گیاه باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1770178 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.