بررسی ارتباط بین استفاده از رسانه های جمعی جهانی و احساس امنیت اجتماعی در شهر کرمانشاه

چکیده:
گستردگی و سرعت روزافزون رسانه های جمعی، پیامدهای متفاوتی را در حوزه های مختلف ملی در جوامع به بار آورده است که می توان احساس امنیت اجتماعی، به عنوان یک سازه مهم سیاسی و اجتماعی جوامع، را یکی از از این حوزه های تاثیرپذیر قلمداد کرد. پژوهش حاضر، جهت بررسی رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی و احساس امنیت اجتماعی با استفاده از تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان شهر کرمانشاه است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر از شهروندان 18 سال به بالای آن به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین استفاده از ماهواره (42/0- = P)، اینترنت (16/0- = P) و شبکه های اجتماعی مجازی (25/0- = P) با احساس امنیت اجتماعی ارتباط معنی دار منفی وجود دارد. ضریب همبستگی حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره (45/0-R= ) نیز نشان می دهد که بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق، یعنی احساس امنیت اجتماعی، همبستگی متوسطی وجود دارد. یافته های حاصل از آزمون معادلات ساختاری (AMOS) نیز نشان از آن دارد که اثر متغیر استفاده از رسانه های جمعی جهانی بر احساس امنیت اجتماعی معادل 52/0- است. به طور کلی، می توان چنین نتیجه گرفت که تاثیر منفی استفاده از رسانه های جمعی جهانی، به ویژه استفاده از ماهواره، بر احساس امنیت اجتماعی جدی و معنادار است. از این رو، می باید شرایط را به نحوی تغییر داد که میزان تاثیرپذیری منفی از این رسانه به حداقل برسد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1770348 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!