بررسی سطح آگاهی و نگرش دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خلخال در زمینه اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
وقوع بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان و غیره، غالبا تاثیرات مخربی بر جوامع انسانی باقی گذاشته و تلفات سنگینی بر ساکنان آنها وارد می نماید. اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری می تواند در صورت اجرای مناسب، خسارات ناشی از این بلایا را کاهش داده و بحران بهداشتی ایجاد شده را کنترل نماید. لذا هدف از این تحقیق، بررسی سطح آگاهی و نگرش دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خلخال در زمینه اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری می باشد.
روش بررسی
این پژوهش از نوع توصیفی-مقطعی بوده که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گردید. پرسشنامه طراحی شده مشتمل بر سوالاتی در زمینه اطلاعات فردی، سطح آگاهی و نگرش نسبت به اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری می باشد. این مطالعه در بین 200 نفر از دانشجویان انجام شد. روش نمونه گیری از نوع سرشماری بود. در بخش سطح آگاهی، به هر پاسخ صحیح یک نمره و به پاسخ نادرست صفر اختصاص داده شد. در بخش نگرش، چگونگی نگرش پاسخگویان با استفاده از طیف لیکرت و معیار درجه بندی 1تا5 صورت گرفت. برای تعیین پایایی پرسشنامه ضریب آلفا کرونباخ معادل 8/0 بدست آمد.
یافته ها
نتایج نشان داد که 8 درصد دانشجویان آگاهی خوب، 5/65 درصد آگاهی متوسط، و 26 درصد آگاهی ضعیف و همچنین 29 درصد نگرش خوب، 15 درصد نگرش متوسط، و 9 درصد نگرش ضعیف نسبت به اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری دارند. در بین رشته های مختلف از لحاظ میزان آگاهی و نگرش تفاوت معنی داری مشاهده شد(05/0< p) از نظر سطح آگاهی و نگرش تفاوت آماری معنی داری در بین گروه های سنی مشاهده گردید(05/0< p). گروه سنی شرکت کنند در مطالعه 40-18 سال بود.
بحث و نتیجه گیری
آگاهی مناسب نسبت به اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری یک امر مهم تلقی می گردد. به علت اینکه برخی از دانشجویان آگاهی خوبی در این زمینه ندارند، به منظور ارتقاء دادن سطح آگاهی آنها نیاز به برنامه ریزی دقیق تری احساس می شود و لازم است برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دوره های آموزشی در این رابطه گنجانده شود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
51 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1771235 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!