نگاهی به چالش های سلامت روان کودکان و نوجوانان مهاجر و پناهنده در هزاره سوم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
نیمی از پناهندگان دنیا را گروه آسیب پذیرکودکان و نوجوانان تشکیل می دهند. عوامل متعددی بر شدت آسیب پذیری آنها می افزاید چرا که در مراحل اولیه شگل گیری و تکامل شخصیت قراردارند و برای تامین نیازهای ویژه فیزیولوژیک و عاطفی خود به دیگران وابسته اند. مواجهه باتعارضات و مشکلات قبل، حین و پس از مهاجرت و پناهندگی برسلامت روان آناه تاثیرگذار است. مطالعه حاضر با هدف بررسی چالش های سلامت روان کودکان و نوجوانان مهاجر و پناهنده در هزاره سوم،انجام شد.
روش
مرور نظام مند در پایگاه های پاب مد و اسکوپوس به مدت دو ماه درسال96 صورت گرفت. تعداد مقالات جستجو شده 2014 مطالعه بود که با توجه به استراتژی های جستجو و معیار های منتخب، 20 مقاله که بطور ویژه به بررسی سلامت روان کودکان و نوجوانان مهاجر و پناهنده پرداخته بودند انتخاب گردید.
یافته ها
مطابق مطالعات انجام شده قبلی، کودکان و نوجوانان پناهنده با آسیب های متعددی مواجهند که علاوه بر اختلالات روانی مانند افسردگی، اضطراب، استرس پس از سانحه و درد های روان تنی، کاهش انعطاف پذیری و کاهش عملکرد های رفتاری و شناختی نیز بروز می یابد. این حالات در کودکان و نوجوانان پناهنده ای که از والدین خود جدا شده یا دور افتاده اند، بیشتر گزارش شده است.
نتیجه گیری
قبل از بروز بحران ها، به منظور سازش و کنار آمدن کودکان با شرایط بلایا و به منظورترویج فرهنگ تاب آوری، سیاستگذاران و برنامه ریزان ، بایستی برنامه های آموزشی را با مشارکت والدین و معلمان، تدوین و اجرا نمایند. نظام سلامت ضمن تدوین برنامه های مراقبتی ویژه، به منظور ارائه خدمات، باید آموزش کارکنان خود را در الویت قرار دهد. کشور های پناهنده پذیر ضمن تامین شرایط مناسب پناهندگی، ایجاد و توسعه شبکه های حمایتی اجتماعی درخور به منظور حفظ ایمنی و امنیت، رفع نیازها، جلوگیری از خشونت، احترام به شان افراد وتسکین آلام، بایستی مراکز مراقبت سلامت روان و واحدهای آموزشی را با توجه به ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و قانونی مناسب راه اندازی و تقویت نماید.
اکثر مطالعات به شیوع نشانه های اختلالات روانی پناهندگان پرداختند، در حالیکه انجام مطالعات مداخله ای با هدف شناسایی عوامل خطر و راه های رفع این عوامل، کاملا ضروری به نظر می رسد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
3 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1771245 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!