طراحی و استاندارد سازی پرسش نامه ارزشیابی کیفیت آموزش بالینی اعضای هیات علمی دانشکده توان بخشی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
: یادگیری مهارت های بالینی برای دانشجویانی که ارایه کننده خدمات سلامت هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزشیابی کیفی تدریس این مهارت ها از دیدگاه دانشجویان با استفاده از پرسش نامه، روش رایجی است که در بسیاری از دانشگاه ها استفاده می شود. در بسیاری از موارد، آموزش استادان تحت تاثیر محیط کارآموزی قرار می گیرد، اما این موضوع هنوز در طراحی پرسش نامه ها مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین، بومی سازی پرسش نامه ها با توجه به متفاوت بودن ماهیت عملکرد بالینی رشته های گروه پزشکی، ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف طراحی و بررسی روایی و پایایی پرسش نامه ارزشیابی کیفیت آموزش بالینی اعضای هیات علمی دانشکده توان بخشی انجام شد.
با توجه به سرفصل برنامه آموزش بالینی گروه های آموزشی دانشکده توان بخشی، پرسش نامه ای مشتمل بر دو بخش کیفیت آموزشی (24 گزینه) و محیط آموزشی (7 گزینه) طراحی گردید. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه طی چند مرحله بازخوردگیری از نظرات اعضای هیات علمی مورد تایید قرار گرفت. همچنین، پایایی پرسش نامه در دو مرحله زمانی توسط 25 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده بررسی شد. در نهایت، داده ها در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
ثبات درونی پرسش نامه به ترتیب برای بخش های کیفیت آموزشی و محیط کارآموزی با استفاده از ضریب Cronbach s alpha، 94/0 و 73/0؛ پایداری آزمون- بازآزمون 95/0 = Intraclass Correlation Coefficient (ICC) و 96/0 = ICC؛ ضریب همبستگی Pearson، 92/0 = r و 93/0 = r و آزمون Paired t (05/0 < P) به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
209 تا 218
لینک کوتاه:
magiran.com/p1771420 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!