بررسی مقایسه ای نیازهای مراقبت معنوی مادران کودکان کم تر از 14 سال مبتلا به سرطان در مراحل تشخیص و انتهایی بیماری

چکیده:
زمینه و هدف
مراقبت معنوی از طریق شناسایی نیازهای مراقبتی مددجویان امکان پذیر می گردد. این مطالعه، با هدف بررسی مقایسه ای نیازهای مراقبت معنوی، مادران کودکان مبتلا به سرطان در مرحله تازه تشخیص و مرحله پایانی بیماری انجام شده است.
مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 400 نفر از مادران کودکان زیر 14سال مبتلا به سرطان در مرحله تازه تشخیص و مراحل پایانی بیماری، بستری در بخش های خون و انکولوژی کودکان بیمارستان های شهر تهران در سال 95-1394 صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه سنجش نیازهای معنوی بیمار (Spirit) بود که به فارسی ترجمه و اعتبارسنجی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شد.
ملاحظات اخلاقی: پس از توضیح درباره اهداف مطالعه، رضایت آگاهانه کتبی مادران برای شرکت در مطالعه اخذ گردید.
یافته ها
سطح نیازهای مراقبت معنوی در گروه مرحله نهایی به طور معنی داری بالاتر از گروه تازه تشخیص بود (p<0/001)، در حالی که تمایل به دریافت مراقبت معنوی در مادران گروه تازه تشخیص به دریافت مراقبت معنوی، به طور معنی داری بیشتر بود (p<0/05). ارتباط معنی داری بین میزان درآمد ماهیانه و نیاز مراقبت معنوی (p<0/001) در گروه تازه تشخیص، و نیز بین متغیر سابقه ابتلا و نیاز مراقبت معنوی (p<0/05) درگروه مرحله نهایی وجود داشت. مادران نیازهای مراقبت معنوی شان، را به صورت درون مایه های نیازهای مراقبتی حمایتی اجتماعی، اطلاعاتی، عاطفی روانی، معنوی و عملی جسمی گزارش نمودند.
نتیجه گیری
یافته های مطالعه بر نیازهای مراقبت معنوی و نیز تمایل دریافت مراقبت معنوی، در هر دو گروه مورد مطالعه دلالت دارد. از این رو پیشنهاد می شود، مراقبت معنوی در پروتکل مراقبت جامع این بیماران و خانواده هایشان قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1772291 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.