بررسی ارتباط پوکی استخوان با از دست دادن دندان ها و خشکی دهان در زنان مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان شهر فسا: مطالعه مورد-شاهدی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
پوکی استخوان شایع ترین بیماری متابولیک استخوان بوده و ازجمله عوارض آن می توان به از دست دادن دندان و خشکی دهان اشاره کرد؛ بنابراین، مطالعه حاضر باهدف بررسی ارتباط پوکی استخوان با از دست دادن دندان ها و خشکی دهان در زنان مبتلا به پوکی استخوان انجام گرفت.
مواد و روش ها
این مطالعه ی مورد-شاهدی بر روی 170 زن 60-40 ساله (85 زن دارای پوکی استخوان و 85 زن فاقد پوکی استخوان) مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان شهر فسا انجام شد. داده ها توسط پرسشنامه استاندارد مربوط به خشکی دهان و اطلاعات دموگرافیک جمع آوری گردید و همچنین به منظور تعیین تعداد دندان های ازدست رفته، معاینات کلینیکی انجام شد. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS 22 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
نتایج
بر طبق نتایج بین پوکی استخوان و خشکی دهان ارتباط آماری معنی داری وجود دارد (p<0.001) ولی ازنظر میانگین تعداد دندان های ازدست رفته تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد (p=0.09). همچنین ارتباط آماری معنی داری بین سن و تعداد دندان های ازدست رفته به دست آمد (02/0=p).
نتیجه گیری
در زنان مبتلا به پوکی استخوان، احساس خشکی دهان وجود دارد. همچنین سن افراد را می توان از ریسک فاکتورهای افتادن دندان برشمرد به طوری که با افزایش سن تعداد دندان های افتاده بیشتر می شود اما پوکی استخوان را نمی توان از ریسک فاکتورهای افتادن دندان در نظر گرفت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
337 -343
لینک کوتاه:
magiran.com/p1773200 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.