بررسی تطبیقی «کیفیت علم پیشین إلهی» از منظر صدرالمتالهین و ابن عربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
علم إلهی به ماسوی، در دو حیطه پیش از خلق و پس از آن، مورد کنکاش های علمی فراوان قرار گرفته است. از این دو، علم پیشین إلهی به جهت آنکه از صفات ذاتی بوده و اثبات آن با بساطت ذات در تقابل ابتدایی است، بیشتر مورد توجه حکیمان و عارفان بوده است. صدرالمتالهین و ابن عربی نیز با نقد گفتار اندیشمندان پیش از خود، به تبیین این قسم از علم إلهی پرداخته اند.
در این پژوهش، ثبوت علم پیشین إلهی مفروض بوده و درصدد تبیین کیفیت این قسم از علم در دیدگاه این دو اندیشمند هستیم. یافته های به دست آمده که با روش تحلیلی-منطقی عبارات صدرا و ابن عربی به دست آمده، نشان از اتحاد دو دیدگاه در اکثر مبانی و نیتجه ها و اختلاف در روش تبیین دارد. صدرا همچون ابن عربی، علم پیشین را متحد با ذات و بلکه عین آن دانسته و توجیه کثرت در بساطت ذات را در گرو تبیین «اعیان ثابته» ای می داند که از مصطلحات ابن عربی در بحث علم پیشین إلهی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
100 تا 120
لینک کوتاه:
magiran.com/p1773341 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!