تعیین ارتباط بین دیابت بارداری و سقط خودبخودی: یک مطالعه مرورساختاریافته و متا آنالیز

چکیده:
سابقه و هدف
شواهد ضد و نقیضی منتشر شده است که نشان می دهد دیابت شیرین بارداری خطر بروز سقط خود به خودی را افزایش می دهد. با توجه به این موضوع، هدف مطالعه ی مروری متاآنالیز حاضر بررسی ارتباط بین دیابت شیرین بارداری با سقط خودبه خودی بود.
مواد و روش ها
مقالات مرتبط با استفاده از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی ملی و بین المللی از بهمن 1378 تا اردیبهشت 1395 شناسایی شدند. مقالات واجد شرایط بعد از کنترل ارزیابی کیفیت وارد مطالعه متا آنالیز شدند. برای محاسبه هتروژنیسیته از آزمون کوکران تست (Q) و I2 استفاده شد. از آن جایی که نتایج هتروژنیسیته بودند برا ی برآورد ارتباط بین دیابت شیرین بارداری با خطر ماکروزومی از مدل اثر تصادفی استفاده گردید. همه آنالیزها با استفاده از نرم افزار Stata انجام شد.
یافته ها
براساس نتایج 26 مطالعه بررسی شده در 2280 زن باردار با دیابت شیرین بارداری، 481 نفر دارای سقط جنین بودند در حالی که در 24145 زن باردار بدون دیابت شیرین بارداری، 2386 سقط جنین مشاهده شد. از آن جایی که بین مطالعات هتروژنیتی وجود داشت (30.6Q=، 68.3I-square=، 0.001>P-value). براساس یافته های این مدل، نسبت شانس کلی سقط جنین در گروه زنان باردار با دیابت شیرین بارداری 3 برابر بیش تر از گروه زنان باردار بدون دیابت شیرین بارداری بوده است (82/3، 38/2 با فاصله اطمینان 95 درصد، 01/3:OR).
استنتاج: با کنترل و غربالگری مناسب زنان باردار از لحاظ دیابت شیرین بارداری شاید بتوان احتمال سقط خودبه خودی را کاهش داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
187 -195
لینک کوتاه:
magiran.com/p1773680 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!