طراحی، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه هوش چندگانه برای ورزشکاران رشته هندبال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تحقیق حاضر، طراحی، ساخت و روان سنجی .) در هندبال بود2002پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر ( ابتدا با بررسی متون موجود در زمینه هندبال و مصاحبه با متخصصان این رشته، سوالاتی طراحی شد که بهترین )سوالی188(سوالات از بین آنها انتخاب و پرسشنامه اولیه تدوین گردید. جهت تایید روایی صوری و محتوایی، نفر از متخصصان رفتار حرکتی و 10پرسشنامه برای هندبال ارسال که درنهایت روایی صوری و محتوایی .)برای CVI= 0/89 ،=CVR 0/99( پرسشنامه تایید شد تعیین روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری و برای تعیین همسانی (ثبات )درونی پرسشنامه از ضریب الفای کرونباخ استفاده بازیکن هندبال در سطوح ملی و باشگاهی، 301 .شد پرسشنامه نهایی را تکمیل نمودند. یافته ها نشان داد مدل چهار مولفه ای شامل هوش بدنی جنبشی، هوش دیداری 37 فضایی، هوش منطقی ریاضی و هوش هیجانی با 0/06 ، TLI=0/91(سوال دارای شاخص های برازندگی )قابل قبول میب اشد و همسانی CFI= 0/92 ،RMSEA = گزارش و 0/9 درونی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد .
زبان:
فارسی
در صفحه:
444
لینک کوتاه:
magiran.com/p1774560 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!