بررسی دیرینه اقلیم سازند گورپی در جنوب استان ایلام بر پایه پالینومورف ها و روزن بران

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سازند گورپی به ستبرای 213 متر در برش کاور و 158 متر در برش فرهادآباد در جنوب استان ایلام، متشکل از مارن با میان لایه های مارن آهکی و دارای دو عضو آهکی لوفا و امام حسن به سن کمپانین میانی تا پالئوسن پسین برای بررسی های دقیق اقلیم دیرینه حاکم در زمان رسوب گذاری انتخاب و مطالعه شد. به این منظور از چگونگی نسبت روزن بران حساس به شرایط اکولوژیکی (e.s/e.g) به انواع غیر حساس، داینوسیست های شاخص دما و گرده های گیاهی استفاده شد. این بررسی ها آب و هوای گرم و مرطوب با دو مرحله کاهش ناگهانی دما (در ابتدای ماستریختین و دانین) را تایید می کند که با تغییرات ثبت شده با دیگر نقاط دنیا نیز همخوانی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
245 تا 252
لینک کوتاه:
magiran.com/p1775335 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!