رابطه خاک با خصوصیات رویشی گونه گز پر شاخه (Tamarix ramosissima) در ابیانه، استان اصفهان

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
خصوصیات رویشی گونه های گیاهی به شدت به شرایط محیطی رویشگاه وابسته است. عمده گونه های گز در شرایط نامطلوب خاک و اقلیم رشد می کنند. یکی از رویشگاه های مهم گز در نزدیکی ابیانه در استان اصفهان است. در این محل جهت بررسی رابطه عوامل خاکی بر رشد گز، تعداد سه قاب 400 مترمربعی به طور تصادفی مستقر و در هر پلات سطح تاج پوشش و میانگین ارتفاع متوسط هر پایه اندازه گیری شد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دو عمق 20-0 و40-20 سانتی متری اندازه گیری شدند. رابطه خصوصیات خاک و پوشش گیاهی به روش رج بندی و RDA بررسی شد. نتایج نشان داد که در عمق سطحی، ماده آلی و درصد اشباع خاک با پارامترهای گیاهی شامل سطح تاج پوشش و ارتفاع متوسط درختچه گز پرشاخه همبستگی مثبت بالایی را نشان می دهند و در عمق پایین تر، عوامل واکنش خاک، درصد گچ و درصد اشباع خاک همبستگی بیشتری با فاکتورهای گیاهی دارند. این ضرورت مطالعه در این دو عمق خاک را نشان می دهد. در پروژه های احیایی با این گونه لازم است عوامل خاکی مذکور مدنظر قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1776065 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!