بررسی وضعیت تنوع گونه های درختی و درختچه ای در جنگل های با مدیریت های متفاوت طرح جنگلداری

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف این تحقیق بررسی وضعیت تنوع گونه های درختی و درختچه ای در طرح های جنگلداری یک حوزه آبخیز و در شرایط اکولوژیک تقریبا مشابه ولی با تفاوت در نوع مدیریت طرح جنگلداری در بخشی از جنگل های استان گلستان است. برای این منظور، 6675 هکتار از کل حوزه آبخیز شماره 85 در قالب پنج طرح متفاوت در سری یک (دارای طرح جنگلداری 30 ساله با مدیریت علمی دانشگاهی)، سری دو دکتر بهرام نیا (بدون اجرای طرح و حفاظتی)، سری چهار شموشک، طرح ناهارخوران و طرح سعدآباد انتخاب شدند. تعداد 239 قطعه نمونه دایره ای شکل به روش خوشه ایمنظم با نقطه شروع تصادفی در کل منطقه مورد بررسی پیاده شد. در هر قطعه نمونه ترکیب گونه ای و قطر برابر سینه درختان و درختچه ها اندازه گیری شد. بررسی تنوع گونه ای در سری های مختلف، با محاسبه شاخص های ناهمگنی، غنای گونه ای و یکنواختی انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری وضعیت تنوع زیستی گونه های چوبی بین سری های مختلف با آزمون دانکن انجام گرفت. نتایج به طور کلی نشان داد وضعیت تنوع گونه های چوبی در سری یک و دو جنگل شصت کلاته با مدیریت دانشگاهی در مقایسه با طرح های دیگر از وضعیت بهتری برخوردار است و طرح جنگلداری ناهارخوران از نظر شاخص های تنوع در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1776068 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!