بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر پراکنش کنگر صحرایی (.Gundelia tournefortii L) در استان اصفهان

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پوشش گیاهی مهم ترین عامل تاثیرگذار بر پایداری اکوسیستم های مرتعی است. بنابراین شناخت عوامل محیطی و میزان اثر آنها بر پوشش گیاهی جهت احیای اکوسیستم های مرتعی حائز اهمیت است. هدف از این بررسی، شناخت عوامل محیطی تاثیرگذار بر پراکنش کنگر صحرایی در مراتع استان اصفهان است. بر این اساس اطلاعات این گونه در شش رویشگاه در استان اصفهان مشخص گردید. سپس نمونه برداری در مناطق معرف به روش تصادفی- سیستماتیک انجام شد و درصد پوشش تاجی و تراکم در آنها اندازه گیری شد. در هر مکان مرتعی عوامل اقلیمی، فیزیوگرافی و خاک مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی ارتباط پوشش گیاهی با عوامل محیطی از آنالیز رج بندی تحلیل کاهشی با استفاده از نرم افزار CANOCO استفاده شد. در آنالیز تجزیه خوشه ایو آنالیز رج بندی شش رویشگاه اصلی گونه کنگر صحرایی در استان اصفهان به سه گروه تفکیک شدند. محور اول رج بندی با پوشش و تراکم همبستگی زیادی داشته و محور دوم با عمق خاک همبستگی زیادی نشان داد. با توجه به مطالعه رویشگاه های مورد مطالعه گونه کنگر صحرایی بارندگی سالانه حدود 250 تا 500 میلی متر، ارتفاع 2300 تا 2500 متر، شیب حدود 10 تا 40 درصد و متوسط دما سالانه حدود 10 تا 12 درجه سانتی گراد برای حضور این گونه مطلوب است.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1776069 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!