تحلیل کمی و فضایی سنجه های پراکنش مکانی گیلاس وحشی (.Prunusavium L) در جنگل های شمال (طرح جنگلداری حاجیکلا- تیرانکلی)

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مطالعه الگوی پراکنش مکانی جوامع گیاهی، به منظور درک بهتر از اکولوژی و مدیریت جنگل ضروری است. جهت بررسی الگوی پراکنش مکانی گیلاس وحشی، طرح جنگلداری حاجیکلا- تیرانکلی در جنگل های شمال انتخاب شد. منطقه مطالعاتی شامل سه سطح: تیپ راش، حفاظت شده و منطقه جنگل کاری شده بود. با آماربرداری صد درصد موقعیت مکانی پایه های گونه با دستگاه GPS ثبت شد. ویژگی کیفی تاج (متقارن یا نامتقارن بودن) و قطر در ارتفاع برابر سینه برداشت شد. نرم افزارهای FRAGSTATS و ArcGis برای تعیین ساختار مکانی و کمی کردن سنجه های مربوط به پایه های گیلاس وحشی در سطح کلاس (با تاج متقارن و با تاج نامتقارن) و سیمای سرزمین استفاده شدند. نتایج نشان داد در مجموع 160 پایه گیلاس وحشی در منطقه مورد مطالعه وجود داشت. بیشترین و کمترین فاصله بین پایه ها به ترتیب 67 و 121 متر بود. با توجه به نتایج تحلیل سنجه ها، پایه های گیلاس وحشی در تیپ راش دارای پراکنش کپه ای و در منطقه حفاظت شده یکنواخت بود. سنجه های تنوع و یکنواختی شانون و سیمپسون، بیشترین تنوع و آرایش مکانی پایه های گیلاس وحشی را در منطقه تیپ راش نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1776070 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!