مدل سازی چند مقیاسی از مطلوبیت زیستگاه تغذیه ای کرکس مصری در منطقه حفاظت شده ارسباران

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف این مطالعه نقشه سازی مطلوبیت زیستگاه تغذیه ای کرکس مصری در منطقه حفاظت شده ارسباران به عنوان گونه کمتر شناخته شده و در خطر انقراض به کمک مدل سازی چند مقیاسی بود. تاثیر دو متغیر مستقل از مقیاس و 12 متغیر زیست محیطی اندازه گیری شده در هفت مقیاس (15 -5/0 کیلومتر) بر مطلوبیت زیستگاه تغذیه ای پرنده مطالعه شد. متغیرهای با بهترین عملکرد در مدل تک متغیره در هر مقیاس، وارد مدل چند مقیاسی برای پیش یابی مطلوبیت زیستگاه تغذیه ای شدند. مدل سازی براساس 25 نقطه تغذیه ای جمع آوری شده در طول سال های 1380 تا 1394 در چارچوب رویکرد مدل سازی اجماعی انجام شد. نتایج نشان داد که درصد موزاییک پوشش های گیاهی طبیعی با اراضی کشاورزی در مقیاس 8 کیلومتر و فاصله تا مناطق مسکونی نقش مهم در احتمال مشاهده نقاط تغذیه ای پرنده دارند. احتمال مشاهده کرکس مصری در اراضی نزدیک مناطق مسکونی با درصد کمی از موزاییک پوشش های گیاهی طبیعی و کشاورزی در گستره بافری به شعاع 8 کیلومتر افزایش می یابد. ترجیح کرکس مصری برای تغذیه در نواحی با مقیاس معادل گستره خانگی پرنده که شامل موزاییکی از پوشش های گیاهی طبیعی و کشاورزی می باشد، نشان دهنده اهمیت درکنار هم قرارگیری تیپ های زیستگاهی متنوع طبیعی و انسان ساخت در این گستره برای افزایش مطلوبیت زیستگاه تغذیه ای پرنده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1776071 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!