اثر تغذیه پوسته پسته بر روی آنزیم های کبدی، فراسنجه های لیپیدی و پروتئینی خون در بره های نر نژاد فراهانی

چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی اثر پوست پسته روی برخی از فراسنجه های خونی در بره های نژاد فراهانی انجام شد. تحقیق مذکور در بخش علوم دامی دانشگاه اراک انجام شد. پانزده بره نر در سه گروه پنج رﺃ سی به عنوان گروه شاهد و گروه های آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی انتخاب شدند و به مدت 90 روز انجام شد. پوست پسته مرطوب در برابر نور خوشید خشک شد و سپس آسیاب گردید. مقدار پوست پسته در گروه شاهد، تیمار یک و تیمار دو به ترتیب صفر، 12/5 و 25 درصد جیره را تشکیل می داد. نتایج نشان داد که بین گروه های آزمایشی و شاهد هیچ گونه تفاوت معنی دار بین متابولیت های خونی شامل گلوکز، آلانین آمینوترانسفراز، تری گلیسیرید، کلسترول، LDL، HDL، VLDL،BUN و آلکالین فسفاتاز مشاهده نمی شود. اما در آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز، آلبومین و پروتئین کل تفاوت معنی داری بین تیمار دو و سایر گروه های آزمایشی مشاهده شد (0/01>P). میزان مصرف ماده خشک با افزایش پوست پسته در تیمار دو به طور معنی داری کاهش یافت اما در تیمار یک اثر معنی داری بین گروه شاهد و تیمار یک مشاهده نشد. به طورکلی می توان نتیجه گیری کرد که با افزایش سطح پوست پسته به 25 درصد، کاهش معنی داری در ماده خشک مصرفی مشاهده می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1777406 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!