ارزیابی ژنتیکی جمعیت بنیان گذار گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در مرکز تکثیر چادگان

چکیده:
تکثیر در اسارت که باهدف افزایش جمعیت گونه ها و رهاسازی مجدد آن ها در زیستگاه های طبیعی صورت می گیرد، نقش مهمی در حفاظت از گونه ها داشته و انجام مطالعات ژنتیکی از ملزومات آن محسوب می شود. در این پژوهش تنوع ژنتیکی و جایگاه رده بندی جمعیت گوسفند وحشی در سایت تکثیر چادگان با استفاده از تکثیر قطعه ای به طول 688 جفت باز از ژن سیتوکروم b ارزیابی شد. نتایج نشان داد که گوسفند وحشی درمنطقه چادگان در کلاد O. vignei قرارگرفته و به عنوان زیرگونه O. vigneilaristanica از زیر گونه های O. vignei kermanansis تفکیک شد. در مطالعه حاضر 3 هاپلوتایپ جدید به 67 هاپلوتایپ مطالعات گذشته اضافه گردید که تنوع ژنتیکی نسبتا مناسبی را در جمعیت مورد مطالعه نشان داد. میزان واگرایی ژنتیکی درون و بین گونه ای قوچ و میش کلادهای O. vignei، O. orientalis و O. canadensis از کلاد O. ammon با توجه به تعداد کم نمونه در این مطالعه با روش K2P محاسبه گردید. بر این اساس حداقل و حداکثر فاصله ژنتیکی درون گونه O. vignei 0/013 تا 0/015 به دست آمد درحالی که فاصله ژنتیکی بین گونه ای O. vignei با O. canadensis 0/086 تا 0/088 و O. vignei با O. orientalis 0/021 تا 0/024 برآورد گردید. حداقل فاصله ژنتیکی بین زیرگونه های O. canadensis و O. orientalis و حداکثر آن بین زیرگونه های O. vigneiمشاهده شد. نتایج این مطالعه می تواند در انتقال افراد بین جمعیت ها و رهاسازی افراد از سایت های تکثیر به زیستگاه های طبیعی مورد استفاده قرار گیرد تا تنوع ژنتیکی جمعیت های گوسفند وحشی در کشور حفظ شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1777407 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.