بررسی علل قصور کادر درمانی در پرونده های ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی ارومیه در سال 1388 تا 1392

چکیده:
زمینه و هدف
علی رغم پیشرفت های فنی در تشخیص و درمان پزشکی، قصور کادر درمانی افزایش یافته که می تواند منجر به کاهش اعتماد مردم و استرس و اضطراب شود. این تحقیق جهت بررسی علل قصور کادر درمانی در پرونده های ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی ارومیه طی سال های 1388 تا 1392 صورت گرفت.
روش
در این مطالعه توصیفی مقطعی گذشته نگر، 134 پرونده های دعاوی ارجاعی به پزشکی قانونی ارومیه، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار مورد استفاده یک چک لیست پژوهشگر ساخته بود که مشخصات دموگرافیک بیماران و کادر درمان و محل رخ داد قصور، نوع قصورات پزشکی رخ داده شده، اشکال آسیب های واردشده از پرونده ها پس از استخراج، ثبت و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
در طی چهار سال، از 134 پرونده ارجاعی، تعداد 101 نفر از شاکیان مرد و 33 نفر آنان زن بودند و میانگین سن شاکیان 3/19±1/35 سال و 3/37 درصد شکایات مربوط به پزشکان و 7/62 درصد مربوط به افراد غیر پزشک بود. در مورد علل قصور، بیشترین فراوانی به ترتیب مربوط به بی احتیاطی، عدم مهارت، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی بودند. همچنین پزشکان متخصص ارتوپدی (4/16 درصد)، زنان و زایمان (7/12 درصد)، جراحی عمومی (2/11 درصد) و گوش و حلق بینی (11 %) بیشترین مورد قصور را داشتند. 6/74 درصد موارد منجر به تبرئه و بقیه منجر به صدور محکومیت شد.
بحث و نتیجه گیری
هرچند در اکثر شکایات مطرح شده از سوی بیماران، افراد متشاکی تبرئه شده اند، با این توجه به مهارت های علمی، ارتباط مناسب با بیماران، کاهش عوارض احتمالی و و رعایت اخلاق پزشکی در بسیاری از موارد می تواند مانع طرح بسیاری از شکایت ها شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1777575 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.