جداسازی و شناسایی مولکولی انتروکوکوس فاسیوم سویه C2 تولید کننده باکتریوسین با طیف فعالیت ضدباکتریایی وسیع از لبنیات محلی زرند

چکیده:
یکی از محدودیت های استفاده از باکتریوسین های باکتری های اسید لاکتیک مربوط به طیف ضعیف فعالیت ضدباکتریایی آنهاست. هدف از این پژوهش، جداسازی و شناسایی مولکولی انتروکوکسی های تولید کننده باکتریوسین با طیف وسیع فعالیت ضدباکتریایی می باشد. در این پژوهش باکتری های تولید کننده باکتریوسین از لبنیات بومی شهرستان زرند کرمان جداسازی گردیدند. باکتریوسین های تولیدی با استفاده از سولفات آمونیوم خالص شدند. اثر باکتریوسین های تولیدی بر سویه های اندیکاتور گرم منفی و گرم مثبت مختلف بررسی گشت. در ابتدا 15 جدایه تولید کننده باکتریوسین جداسازی شدند. جدایه ای که باکتریوسین آن بیشترین فعالیت ضدباکتریایی را داشت، غربال و از نظر مولکولی شناسایی شد. باکتریوسین انتروکوکوس فاسیوم سویه ی C2 (جدا شده از پنیر محلی) بیشترین فعالیت ضدباکتریایی را داشت. بیشترین تاثیر ضدباکتریایی علیه لیستریا مونوسیتوژنز و سودوموناس آئروژینوزا مشاهده شد. باکتریوسین تولیدی رشد این دو سویه را نیز کاهش داد. با توجه به این که باکتریوسین تولیدی دارای طیف مهاری وسیع علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، به ویژه باکتری های بیماری زا بوده، استفاده از آن به عنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیک های شیمیایی توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p1777769 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!