بررسی تاثیر رضایت از مقصد بر تبلیغات دهان به دهان گردشگران خارجی سلامت در بیمارستان های تهران

چکیده:
مقدمه
در میان حوزه های مختلف گردشگری، گردشگری سلامت بخاطر افزایش هزینه های خدمات درمانی، پوشش محدود بیمه های درمانی، وجود گزینه های جایگزین متعدد با کیفیت بالا و هزینه مناسب برای بیماران اهمیت روزافزونی یافته است لذا هدف این تحقیق «بررسی تاثیر رضایت از مقصد بر تبلیغات دهان به دهان گردشگران خارجی سلامت در شهر تهران» است.
روش پژوهش: بدین منظور بر اساس دو مدل کیتاپسی و همکاران و ارسلی و برادرانی به جمع آوری نظرات گردشگران خارجی سلامت در بیمارستان های شهر تهران که از کشورهایی از قبیل آمریکا، آذربایجان، عراق، سوریه، افغانستان و سایر کشورهای آسیایی و اروپایی بوده، پرداخته که در کل 391 پرسش نامه برای تحلیل جمع آوری شد. برای سنجش روایی از تحلیل عاملی تاییدی و AVE و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج نشان از تایید دارد.
یافته ها
نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که برای گردشگران خارجی سلامت دو عامل پاسخ گویی (0/19) و اعتماد (0/30) از بین عوامل محیط داخلی و جذابیت های گردشگری (0/23) و عامل غذا و رستوران (0/16) از بین عوامل محیط خارجی بر رضایت از مقصد آنان تاثیر بسیار بالایی دارد.
نتیجه گیری
مدیریت بیمارستان ها برای جذب بیشتر گردشگران خارجی در حوزه سلامت باید هم بر عوامل محیط داخلی و هم بر عوامل محیط خارجی که سبب رضایت آنان از مقصد گردشگری سلامت می شود تاکید ویژه داشته تا از این طریق هر یک از گردشگران خارجی سلامت به عنوان یک تبلیغ کننده ی دهان به دهان ویژه ای برای بیمارستان های ارائه دهنده گردشگری سلامت شوند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1778053 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.