بررسی اثر نانواکسید آهن در دوره جنینی بر رشد و نمو بیضه موش بالغ نژاد NMRI

چکیده:
در میان انواع نانو ذرات زیست سازگار، نانواکسیدآهن توجه زیادی برای کاربردهای مختلف- به خصوص در پزشکی و در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی MRI))- به خود جلب کرده است. بررسی اثرات نانواکسیدآهن بر تغییرات هیستولوژیکی بیضه و اسپرماتوژنز موش بالغی که در زمان جنینی تحت تاثیر قرار گرفته است، هدف این تحقیق است. در این مطالعه تجربی، موش ها به سه گروه تجربی و دو گروه کنترل و شم تقسیم شدند. نانواکسیدآهن با سه تکرار و دوزهای 10، 30 و 50 mg/kg در روز10 و 12 و 14 دوره بحرانی نمو بیضه جنین به مادر تزریق شد و پس از بلوغ زاده ها، از بیضه و اپیدیدیم برش سریال به ضخامت μm 06/0 تهیه و رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین انجام شد و بعد از شمارش سلولی، داده ها تحت تحلیل واریانس یک عاملی با تکرار وTukey قرار گرفت. نتایج به دست آمده افزایش برخی پارامترها مانند تعداد اسپرم اپیدیدیمی در دوزهای 10 و 30 میلی گرم، وزن بیضه در دوز 30 میلی گرم، اسپرماتوسیت اولیه در دوز 10 میلی گرم و کاهش برخی دیگر مانند قطر بیضه در هر سه گروه تجربی و حجم بیضه در دوز 50 میلی گرم را نشان دادند. به علاوه تغییراتی از قبیل به هم ریختگی و واکوئله شدن را در دوزهای بالا شاهد بودیم. با توجه به عبور نانواکسیدآهن از غشای سلولی و نیز با توجه به توان اکسیدکنندگی و احیای آن، این نانوماده در دوزهای کم همچون یک آنتی اکسیدان عمل کرد و در دوزهای بالا سمیت را نشان داد و این نشان دهنده پتانسیل دو گانه نانو اکسید آهن است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
215 -225
لینک کوتاه:
magiran.com/p1778243 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.