مطالعه فلوریستیکی مراتع درمنه کوهی در استان اصفهان، ایران

چکیده:
جهت بررسی درمنه زارهای استان اصفهان، دو مرتع خروس گلو در جنوب غربی و اشن در غرب استان انتخاب شد. این مراتع، مناطق کوهستانی با اقلیم نیمه خشک هستند. در منطقه گردنه خروس گلو، 68 گونه متعلق به 50 سرده و 24 تیره شناسایی شد و اشکال رویشی شامل 39 درصد همی کریپتوفیت، 27 درصد تروفیت، 19 درصد کامفیت، 13 درصد ژئوفیت و 2 درصد فانروفیت بودند.کوروتیپ های منطقه خروس گلو متشکل از 56 گونه متعلق به ناحیه ایران و تورانی، چهار گونه مربوط به نواحی اروپا سیبری- ایران و تورانی- مدیترانه ای، سه گونه متعلق به نواحی اروپا سیبری- ایران و تورانی، دو گونه متعلق به نواحی ایران و تورانی- مدیترانه ای، 1 گونه مربوط به نواحی ایران و تورانی- صحرا سندی- مدیترانه ای، یک گونه مربوط به نواحی ایران و تورانی- صحرا سندی و یک گونه جهانی بودند. در منطقه اشن، 88 گونه متعلق به 67 سرده و 29 تیره شناسایی شد. همی کریپتوفیت ها 39 درصد، تروفیت ها 28 درصد، ژئوفیت ها 17 درصد، کامفیت ها 15 درصد و فانروفیت ها 1 درصد سهم فلور منطقه را شامل شدند. تعداد 73 گونه متعلق به ناحیه ایران و تورانی، هفت گونه متعلق به نواحی اروپا سیبری- ایران و تورانی، چهار گونه متعلق به نواحی ایران و تورانی- مدیترانه ای، 3 گونه مربوط به نواحی اروپا سیبری- ایران و تورانی- مدیترانه ای و یک گونه جهانی شناسایی شد. تعداد دو گونه برای اولین بار از استان اصفهان گزارش شد. با توجه به تشابه زیاد فلورهای دو منطقه که در نتیجه مشابهت عوامل تاثیرگذار محیطی است باید سیاست مدیریتی واحدی برای پوشش گیاهی درمنه زارهای استان اصفهان اتخاذ کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
236 -245
لینک کوتاه:
magiran.com/p1778245 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.