تاثیر درمان نگهدارنده با متادون (MMT) بر کارکردهای شناختی مصرف کنندگان مواد مخدر افیونی در زندان مرکزی همدان

چکیده:
زمینه و هدف
اعتیاد به مواد در انسان به عنوان فرآیندی پیچیده در مغز در نظر گرفته می شود که در طی آن عوامل شناختی همچون ناتوانایی در کنترل رفتار فردی در برابر انگیزهٔ قوی مصرف مواد، مباحث بسیار مهمی تلقی می شوند. لیکن پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر درمان نگهدارنده با متادون بر کارکردهای شناختی مصرف کنندگان مواد مخدر افیونی در زندان همدان انجام شد.
روش بررسی
پژوهش حاضر از نوع مطالعات علی مقایسه ای بود. نمونهٔ آماری شامل 30 نفر از افراد گروه تحت درمان با متادون، 30 نفر از افراد وابسته به موادمخدر افیونی و 30 نفر از افراد گروه شاهد که در طول زندگی هیچ گونه موادمخدری مصرف نکرده اند، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل آزمون حافظهٔ وکسلر و آزمون استروپ بوده و داده ها به وسیله تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
یافته ها نشان داد در آزمون حافظهٔ وکسلر، گروه شاهد با گروه تحت درمان با متادون تفاوت معنا داری نداشتند، اما هر دو گروه شاهد و گروه تحت درمان با متادون با گروه وابسته به موادمخدر افیونی تفاوت معنا داری داشتند (0٫001>p). همچنین یافته ها حاکی از آن است که بین توجه انتخابی گروه های بررسی شده در آزمون استروپ در زمان واکنش در هر دو مرحلهٔ همخوان و ناهمخوان و همچنین در خطای واکنش در هر دو مرحلهٔ همخوان و ناهمخوان، تفاوت معنا داری وجود دارد (0٫001>p). بین گروه شاهد و دو گروه تحت درمان با متادون و گروه وابسته به موادمخدر افیونی در زمان واکنش در هر دو مرحلهٔ همخوان و ناهمخوان و همچنین در خطای واکنش در هر دو مرحلهٔ همخوان و ناهمخوان تفاوت معناداری وجود دارد (0٫001>p). همچنین بین گروه تحت درمان با متادون و گروه وابسته به موادمخدر افیونی در زمان واکنش در هر دو مرحلهٔ همخوان و ناهمخوان و همچنین در خطای واکنش در هر دو مرحلهٔ همخوان و ناهمخوان تفاوت معنا داری وجود دارد (0٫001>p).
نتیجه گیری
نتایج پژوهش بیانگر این موضوع است که درمان نگهدارنده با متادون بر بهبود کارکردهای شناختی (حافظه و توجه انتخابی) افراد وابسته به موادمخدر تاثیرگذار است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1778331 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.