ارتباط میان اندکس کیفیت هوا و حمله انفارکتوس حاد قلبی - مطالعه با روش مورد - متقاطع

چکیده:
مقدمه
یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی در جهان از جمله ایران، بویژه در کلان شهرها، مشکل آلودگی هوا است. آلودگی هوا یک ریسک فاکتور مهم محیطی در مقابل سلامت عمومی محسوب میشود. هدف کلی از مطالعه حاضرتعیین ارتباط بین کیفیت هوا و میزان وقوع انفارکتوس حاد قلبی در شهر تهران میباشد.
روش کار
در این مطالعه از نوع مورد- متقاطع است، ارتباط بین ) AQI: Air Quality Index ( با انفارکتوس حاد قلبی از نوع ST Segment Elevation Myocardial Infarction در مراجعه کنندگان به بیمارستان شهید مدرس تهران در یک دوره دوساله است. داده های روزانه آلودگی هوا از شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اخذ شد. وضعیت آلودگی هوا در 23 ساعت قبل از STEMI به عنوان مورد و اطلاعات مربوطه به روز مشابه هفته در یک، دو و سه هفته قبل به عنوان شاهد و کنترل استخراج گردید. آنالیز داده ها توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت. با استفاده از روابط رگرسیون شرطی آلایندگی هوا در دوره های خطر و شاهد مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها
دویست و هشت بیمار ساکن تهران با انفارکتوس حاد قلبی در طول دو سال بستری داشتند. ارتباط مثبت معنی داری بین انفارکتوس حاد قلبی و AQI بیست و چهار ساعته قبل حادثه یافت شد ) 111 / 1 - 11 / 1CI: 95% ؛ 116 / 1OR :(. به عبارتی به ازای هر 11 واحد افزایش در AQI ریسک STEMI برای هر فرد معادل / 1 % افزوده میشود. همچنین با افزایش AQI به صورت معنی داری ریسک STEMI را در مردان، افراد مساوی و بالاتر از 61 سال و بیماران دیابتی افزایش می یابد.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش آلاینده های هوا باعث افزایش خطر انفارکتوس حاد قلبی میشود. بنابراین، برای تعیین سطح ایمن و نیز کاهش تولید آلاینده های هوا، باید قوانین محدود کنندهای را اعمال کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
324 -329
لینک کوتاه:
magiran.com/p1778518 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.