ارزیابی دانش و تمایل مردم خوزستان در ارتباط با شناخت و حمایت از گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی (Dama dama mesopotamica)

پیام:
چکیده:
هدف از مطالعه حاضر ارزیابی دانش و تمایل مردم خوزستان در ارتباط با شناخت و حفاظت از گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی ((Brooke، 1875) Dama dama mesopotamica) به منظور بهره گیری از یک رویکرد حمایتی، در بهبود مدیریت و حفاظت از این گونه بوده است. در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی، تعداد 600 نفر از مردم استان خوزستان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داد ه ها، پرسشنامه ای شامل سوالاتی در زمینه مشخصات جمعیت شناسی، آگاهی و تمایل در مورد حمایت از گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی بود. اعتبار پرسشنامه قبل از انجام مطالعه تعیین شد (78/0). با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و با بهره گیری از آمار توصیفی و آزمون های کای دو (X2)، من-ویتنی و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل داده ها انجام پذیرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که 67 درصد از افراد، از میزان آگاهی ضعیفی در مورد شناخت از گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی برخوردار بودند و 8/82 درصد تمایلی در حمایت از حفاظت از این گونه ندارند. همچنین نتایج نشان داد، بین جنسیت و آگاهی، تحصیلات و آگاهی و همچنین گروه سنی و آگاهی، ارتباط معنی داری از نظر آماری وجود دارد (05/0P<). در نتیجه، با توجه به پایین بودن سطح دانش و تمایل مردم در ارتباط با شناخت و حمایت از این گونه، برنامه های منظم و سیستماتیک آموزشی و روش صحیح حفاظت، جهت افزایش آگاهی مردم در مورد حمایت و حفاظت از این گونه ضروری به نظر می رسد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p1778553 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.