طراحی الگوی معادلات ساختاری تاثیر انگیزه ها بر میزان رضایت مندی با نقش میانجی امنیت در گردشگران ورزشی پیست های اسکی (مورد مطالعه: پیست اسکی توچال)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی معادلات ساختاری تاثیر انگیزه ها بر میزان رضایت مندی با نقش میانجی امنیت در گردشگران ورزشی پیست های اسکی بود. شهر تهران با دارا بودن پیست های اسکی متعدد، فضای مناسبی برای گردشگران ورزشی علاقه مند فراهم آورده است و مقوله امنیت برای حضور گردشگران عاملی بسیار تاثیرگذار است؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال اثرات امنیت به انگیزه و رضایتمندی گردشگران است.
روش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش پژوهش، مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) است که به تدوین الگوی معادلات ساختاری تاثیر انگیزه ها بر میزان رضایت مندی با نقش میانجی امنیت در گردشگران ورزشی پیست های اسکی به مرحله اجرا در آمده بود. به دلیل نامعین بودن حجم جامعه پژوهش، از طریق فرمول حجم جامعه نامحدود کوکران 227 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی هدفمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه انگیزه ها و رضایت مندی گردشگران ورزشی وی (2008) و برای امنیت پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط 11 تن از اساتید متخصص در حوزه گردشگری ورزشی تایید و روایی سازه هم با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی (CFA) مورد بررسی و تایید قرار گرفت. داده ها جهت مدل یابی به روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Lisrel تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج پژوهش تایید کننده روابط ساختاری مفروض بود؛ به طوری که متغیر انگیزه ها هم به صوت مستقیم (69/0) و هم از طریق میانجی امنیت (98/0) بر میزان رضایت مندی گردشگران تاثیرگذار بود. همچنین، متغیر امنیت به صورت مستقیم بر رضایت مندی گردشگران تاثیر مثبت و معنادار دارد (57/0).
نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاکی از ضرورت توجه هرچه بیشتر به موضوع امنیت گردشگران ورزشی حاضر در پیست های اسکی است. مهم ترین بعد امنیت در این پژوهش، امنیت روانی بوده و با اقداماتی می توان امنیت روانی گردشگران را در هنگام حضور در مقاصد گردشگری ورزشی افزایش داد که این اقدام در نهایت، باعث افزایش انگیزه حضور گردشگران در مقاصد گردشگری ورزشی خواهد گردید.
نتیجه گیری
وجود میزان چشمگیری از سرمایه اجتماعی موجب تسهیل کنش های اجتماعی گشته و به مراتب احساس امنیت اجتماعی در بین زنان را بهتر و بالاتر خواهد برد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1780379 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!