اثر سطوح متفاوت نانوذرات آهن جیره بر رشد و شاخص های خونی بچه ماهی انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio)

چکیده:
این مطالعه با هدف بررسی افزودن سطوح متفاوت نانوذرات آهن صفر ظرفیتی به جیره غذایی و تاثیر آن بر رشد و شاخص های خونی بچه ماهی انگشت قد کپور معمولی انجام شد. 150 قطعه ماهی با وزن متوسط 10/0±14/6 گرم به مدت 8 هفته با جیره های حاوی صفر، 50، 100، 150 و mg/Kg200 نانوذره آهن صفر ظرفیتی تغذیه شدند. نتایج نشان می دهد که مقادیر شاخص های وزن نهایی، وزن به دست آمده، طول نهایی، نرخ رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن، درصد رشد روزانه، کارایی غذا و کارایی پروتئین و چربی در تیمار mg/Kg150 نانوذره آهن اختلاف معنی داری را با سایر تیمارها نشان دادند (05/0>P). شاخص کبدی در تیمار صفر دارای بیشترین مقدار بود (05/0>P). بیشترین مقادیر گلبول های قرمز، غلظت هموگلوبین و درصد هماتوکریت در تیمار mg/Kg150 و کمترین آن ها در تیمار صفر مشاهده شد (05/0>P). تعداد گلبول های سفید و شاخص MCV در تیمار mg/Kg150 دارای کمترین مقدار بود (05/0>P)؛ اما مقادیر MCH، MCHC، مونوسیت و ائوزوفیل در بین تیمارها تفاوت معنی داری را در بر نداشت (05/0
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p1780536 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
علمی-پژوهشی

فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان

Physiology and Aquatic Biotechnology

فصلنامه علوم پایه
ISSN: 2345-3966 eISSN: 2538-5429
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر بهروز حیدری
سردبیر:
دکتر نادر شعبانی پور
تلفن نشریه: ۰۱۳-۳۳۳۳۳۶۴۷